Home Education Bausastra 1.4
Bausastra 1.4

Bausastra 1.4


Categories:Apps,Education  Developer: CandralabStudio Version:  
Reviews:

About this app:

Here is another great APP Bausastra 1.4 for 4.0.3 and up and up. This APP listed in Education category of Google APP store. This APP is developed by CandralabStudio. This app is easy to download and install to your mobile. Download APP by using mobile browser, then click on install, before installation process don't forget to allow app installation from unknown sources . We are providing direct installation source from Play Store,and also providing high speed downloading source . mhapks.com just a source for to provide freeware and original APPS and Games shared by our editors for your home / personal use only . In case of any complaint / copyright regarding , Bausastra 1.4 then please directly contact us via Contact Form and provide some evidence / Ownership Proof regarding this APP, Our tech staff will down / delete APP with in 24-48 hours.... Bausastra jawa inggih menika kamus jawa ingkang ngimpun W.J.S POERWADARMINTA KABANTU C.S. HARDJASOEDARMA, J. CHR. POEJASOEDIRA. Kaecap ing pangecapan J. B. WOLTERS' UITGEVERS MAATCHAPPIJ N. V. GRONINGEN, BATAVIA, 1939 scottweg 5
Urut-urutaning aksara utawi alphabet ing serat menika boten kalagokaken kados alphabet aksara latin, ing sawetawis radi kalarasaken kalihan kawontenanipun pakecapan Djawi, inggih menika kadamel rantamipun mekaten: a, b, ch, d, j, ê, é(è), e, g, h, I, j, k, l, m, n, ny, ng, u, o, p, r, s, t, c, t, w, z
Aksara ch, f, z kalebet awis sanget kangge wonten ingi seratan, ingkang limrah kaserat miturut kedaling pakecapan Jawi.
Serat Bausastra Jawi sampun sawatawis dangu sami kabetahaken ingakathah, langkung-langkung para guru ing pamulangan ingkang sami nindakaken ayahan nyerep-nyerepaken lenggah-sèlèhing tetembungan tuwin basa Jawi dhateng momonganipun. Ngèngeti kabetahaning ngakathah wau, punapa dene margi saking kedereng ing sekunging manah badhe tumut urun-urun mepakaken prabot pamarsudining basa Jawi, boten ketang rekaos dening sarwa cupet ing samudayanipun, kula kamipurun kumlancang ngrumiyini para paramèng basa ndhapuk serat bausastra Jawi alit-alitan, kalampahan saged kaleksanan, nuwun inggih kados makaten punika wujudipun.

Read more

App Information

138086 com.kamusjawa
Version Rating APP Vote Size
1.4 3.2 1152 5.1M
Requirement Updated Installs Developer
4.0.3 and up August 23, 2015 100,000+ CandralabStudio
High Speed Download